Krajae a krajae

Jediný typ je jediný. V spoloènosti sme skupina, ktorá je súèas»ou v¹eobecne prijatého celku. Sme charakterizovaní urèitými podobnos»ami, spoloènými názormi na druhý typ ¾ivota, sme spojení jedným umením a históriou. & Nbsp; Nezvoláva nás, ¾e sme v¹etci rovnakí. Komunita µudí je dôle¾itou skupinou, ktorá je výberom nezvládnuteµných, úplne individuálnych jednotlivcov. Ka¾dý z nich má väè¹í alebo men¹í vplyv na v¹eobecné fungovanie spoloèenstva, ka¾dá hodnota men¹ím alebo väè¹ím spôsobom by bola u¾itoèná na výmenu histórie celej skupiny.

Zamestnanci sú zbierkou individuálnych jednotlivcov, ktoré, hoci dobré spoloèné èrty, mo¾no vo v¹eobecnosti definova» ako súbor v¹eobecne uznávaných dobrých a daných noriem. Èo sa má pripravi» v prípade, keï sa väè¹ina jednotiek lí¹i vo vytváraní diametrálne? Èo charakterizujú? Mô¾e by» rozdiel v súèasnom prípade pova¾ovaný za pozitívny spôsob?

¥udia, ktorí nemô¾u spåòa» v¹eobecne uznávané pravidlá a správne sa uplatòujú v spoloènosti, sa oznaèujú ako mu¾i s poruchami osobnosti. Existuje mnoho typov porúch osobnosti identifikovaných vedcami, predstavujú niekoµko spoloèných vlastností. Z toho vyplýva, ¾e ¾eny, ktoré obývajú µudí, budú:

hlboko zakorenené a zachované vzorce správania, ktorých obrat je prakticky nemo¾ný bez toho, aby sa dala do úvahy pozícia, v ktorej sa daná jednotka nájde,nízka flexibilita odpovedí na veµké verejné a výnimoèné situácie,extrémny alebo veµký rozdiel v systéme s normami be¾ne akceptovanými danou kultúrou,subjektívne spojené s majetkom alebo »a¾kos»ami pri dosahovaní ¾ivotných cieµov.

Ako vidíte, v¹etky ¾eleznice v µudskej du¹i sa vysvetµujú, keï je ¾ena bytos», ktorá si myslí, ¾e je sama a dáva na¹e názory, a teda v èase puberty. V priebehu raného detstva je teda veµmi »a¾ké vytvori» poruchu osoby. Nie v¹etky typy odli¹ností od skupiny znamenajú vznikajúce, rýchlo sa vyskytujúce poruchy osobnosti. A tí, ktorí nie sú lieèení, mô¾u pokraèova» nielen v nedostatoènej adaptácii v spoloènosti, ale aj v záva¾ných dôsledkoch, preto¾e nie je nezvyèajné, ¾e ¾eny, ktoré sa s»a¾ujú na poruchu osobnosti, spáchajú zloèiny alebo si nevedomky vezmú ¾ivot.