Kon trukcia zubneho mikroskopu

Internet priniesol revolúciu v dobrom ¾ivote. Bohu¾iaµ, okrem mnohých nesporných výhod ako napr okam¾ité bitie danej osoby nesie veµa hrozieb. Jednou z najnebezpeènej¹ích je závislos» od internetu.

Odhaduje sa, ¾e a¾ 20% pou¾ívateµov poèítaèov je zraniteµných, aby sa stali závislými. V súèasnosti existuje iba jeden z nástrojov na vybudovanie kon¹trukcie. Internet je v súèasnosti najèastej¹ou príèinou závislosti. Okrem názvu "Internetová závislos»" je µahké nájs» pojmy ako: sie»ový alkoholizmus, sie»ová závislos», kybernetická závislos», internetový holizmus, internetová závislos», infoholizmus, závislos» a závislos» od poèítaèa. Ka¾dá z uvedených koncepcií opisuje stav, ktorý sa opiera o hodiny pou¾ívania internetu, ktoré nepriaznivo ovplyvòujú postavenie èloveka v interpersonálnej, psychologickej, sociálnej, rodinnej a hospodárskej oblasti. ¥udia postihnutí touto dôle¾itou chorobou sú stále prihlásení do budovy a stále sú uviaznutí vo virtuálnej realite a zabúdajú na svet, ktorý ich pokrýva, napríklad na meniace sa èasy dòa.

Ako sa vysporiada» s osobou závislou na internete? Predov¹etkým nesmiete podceòova» popularitu tejto skutoènosti. Najzaujímavej¹ím liekom je komplexná internetová závislos» a lieèba v Krakove. Na¹i ¹pecialisti pomô¾u narkomanovi zmeni» schopnos» pou¾íva» inovatívnu metódu. V niektorých prípadoch je nenahraditeµné oddeli» pacienta od poèítaèa pripojeného k internetu. Na¹a terapia, ktorú vytvorili niektorí ¹pecialisti, umo¾ní narkomanovi vráti» sa do tradièného ¾ivota.