Kon trukcia modularneho strmeoa

Trh s poèítaèmi Insoft je predov¹etkým citlivý program, a to aj pre men¹ie obchody, keï a pre supermarket - a v¹etko dlu¾íme modulárnej kon¹trukcii. Modul je dôle¾itý v oblasti vrecka aj zaèínajúceho podnikateµa. V rozsahu vývoja spoloènosti je mo¾né nastavi» ïal¹ie moduly. PC Market je citlivý program, vïaka ktorému je ochotne urèený svojimi klientmi. Najnov¹ia mo¾nos» Pc Market 7 je softvér urèený pre celé obchodné re»azce.

Èo získate pomocou PC Market?V akejkoµvek kríze budete vedie», koµko vá¹ obchod zarobí. Program je bezchybne zapoèítaný. Skontrolujte, aké ciele kupujú najèastej¹ie zákazníci alebo kúpite vôbec. Program vám povie, ktorý poskytovateµ vám dáva najhor¹ie ceny. Budete v¾dy informovaní o fakturácii: kto a koµko peòazí e¹te zaplatíte. Kedykoµvek program popisuje, koµko peòazí máte v pokladni. Pri zadávaní dokladov o dodaní mô¾ete u¹etri» obrovský èas. V¹etko, èo musíte urobi», je, ¾e vá¹ poskytovateµ vám ich po¹le cez internet. Zostavíte inventár rýchlej¹ie a èasto keï budete bra» informácie z kolektorov. ©títky mô¾ete tlaèi» na regáloch sami a okam¾ite. Mô¾ete navrhnú» ochrannú známku & nbsp; pre va¹u firmu. Poèas doruèenia ich program vytlaèí pre inovatívne produkty. Vïaka spolupráci s tlaèiaròami èiarových kódov je výtlaèok niekoµkých stoviek ¹títkov pre výrobky len niekoµko sekúnd.

Na trhu poµského softvéru pôsobí asi desa» jednotiek. Medzi najobµúbenej¹ie programy patria: PC-Market, Merkury a Store 2000. Program PC-Market je najatraktívnej¹ím nápojom.

Je postavený tak, aby spravoval obchod, supermarket, veµkoobchod alebo re»az obchodov. Rýchlo sa odporúèa viac ako tritisíc obchodov. Jasné a µahko pou¾iteµné, nevedomé rie¹enie vám umo¾òuje spravova» sortiment tovaru a zoznam spotrebiteµov. Bohus» vybavený modul analýzy a podávania správ si zaslú¾i osobitnú pozornos».

Niekoµko faktorov urèilo výber tejto my¹lienky. V prvom rade je to jednoduché, podporuje veµa obchodných a skladových dokumentov a funguje bezchybne s väè¹inou fi¹kálnych zariadení viditeµných na trhu a so v¹etkými typmi zariadení, ktoré je potrebné pozorova» v obchodných pozíciách: ¹títky, cenové skenery, zberaèe údajov alebo tlaèiarne.