Internetovy prekladateu

V nových èasoch, keï nie je ¹túdium anglickej filológie tak populárne ako vtedy, existuje výrazný deficit v predaji prekladateµov - najmä ak poskytujeme tlmoèníkov, ktorých kvalita práce zostáva vo veµkom meradle. Na tom èase, keï je na výlete, musí by» osoba, ktorá chce zadáva» finanèný preklad externou osobou, veµmi nároèná. Po prvé, jeho uèenie ovplyvòuje nepopulárny obsah medzi prekladateµmi a vy¾aduje, aby prekladateµ vedel konkrétnu slovnú zásobu (a tým viac a jediný priemysel. Po druhé musí by» preklad ¹pecifikovaný, jemný a vysokokvalitný - posledná je pozornos» vo finanènej oblasti.

Èo mô¾ete urobi», aby ste na¹li tlmoèníka, ktorý by túto výzvu prijal? Existuje niekoµko typov a najvhodnej¹ie je po¾iada» na¹ich priateµov v tejto oblasti. Mo¾no, ¾e jeden z nich dlho èerpal z posledného modelu pomoci je tie¾ schopný odporuèi» správnu osobu pre poslednú úlohu. Dokonalé rie¹enie preto nie je v¾dy mo¾né. Sú»a¾ nie je ochotná navrhnú» rie¹enia pre svojich súperov a veµký mu¾ v ekonomickej èasti je jednoducho dos» »a¾ký.Iné spôsoby nevidia hlboko vyhµadávanie, a preto pou¾ívanie nového typu reklamných portálov. V súèasnej situácii je ideálnym rie¹ením nájs» kanceláriu, ktorá ponúka len finanèné preklady - ¾e nájdeme rovnaký typ oznámenia, máme urèitú istotu, ¾e prekladateµ bude uvedený do obsahu. Najlep¹ou vecou je vybra» si osobu, ktorá ponúka "jednoduché preklady", èo je veµmi komplexná slu¾ba. Tento druh ¾ien je pravdepodobne len nekoneèný v oblasti finanèných zále¾itostí - v skutoènosti to nie je v¾dy pravda, ale je to posledné riziko, s ktorým by sme radi poèítali s pomocou takejto osoby.Dôle¾itý krok prebieha po nájdení prekladateµa a umo¾není prekladu. Musíme udr¾iava» kontaktné údaje prekladateµa, s ktorým sme spokojní, a ponúknu» mu aj dlhodobú spoluprácu. Týmto spôsobom získame jednu dôveryhodnú osobu a nebudeme ju musie» pou¾íva» rýchlo poèas celého procesu vyhµadávania. Kto vie, mô¾e ¾i» a v na¹ich oèiach príde tento prekladateµ odporúèa» presne na¹im priateµom? A ¾e nebudeme vy¾adova», aby sa to stalo?