In vitro ochrana ivota

Ak musíme by» krásnym zdravím, musíme sa opýta» nielen na na¹e mäso a usporiadanie, ale aj na na¹u psychiku. Potom je veµmi dôle¾itá, preto¾e vïaka nej sme schopní po celý deò ticho. Bohu¾iaµ, existujú niektoré prvky, ktoré nepriaznivo ovplyvòujú Va¹u psychiku. Nápoj z nich je sexuálna lieèba. Tak¾e èo mô¾e nahradi» v úzkom du¹evnom zdraví?

Ka¾dý sexuológ nám povie, ¾e sex je aktuálny a pre telo a pre ducha. V tomto je veµa pravdy. Po prvé, µudia, ktorí èasto robia sex, sú sami spokojní a predstavujú vy¹¹ie sebavedomie, ne¾ µudia, ktorí sa zdr¾iavajú pri plnení prirodzených potrieb. Mu¾i vïaka svojim vz»ahom získajú sebadôveru a ¾eny prestávajú by» prirodzené a µahko prijímajú s veµkou odvahou. Sú potom vedecky overená oblas». Ak chceme zlep¹i» na¹e sebavedomie, mali by sme len zaèa» milova». V opaènom prípade zaèneme s»a¾ova» na jednotlivé telo, celý vzhµad a celkový ¾ivot.

Okrem toho pravidelný sex zni¾uje pravdepodobnos» vzniku depresie. A nie, je to posledná celkom be¾ná a èasto sa vyskytujúca choroba v moderných èasoch. Kým µudské vz»ahy v systéme vyluèujú endorfíny, ktoré robia presne rovnakým spôsobom ako látky, ktoré sa vyskytujú pri fyzickej námahe. Ide o endorfíny, ktoré priamo ovplyvòujú blízke pohody a priná¹ajú ú¾asnú energiu. Navy¹e, niektorí µudia si myslia, ¾e sex pracuje skoro rovnako ako morfín. Dokonale zmieròuje boles» a výnimoèné ochorenia. Zároveò, a odporúèa sa s nespavos»ou, a keï viete, ¾e èlovek odpoèinutý a svie¾i, pozitívny èlovek. Výhoda pohlavia je naozaj veµa.

Ak v¹ak tieto hodnoty nemô¾eme prija», máme aj problémy s na¹ou sexualitou, mali by sme vzia» z pripomienok odborníka. Sexuológ Krakow nám urèite vysvetlí, o èo sa naozaj bavíme poèas takých detailov. Akonáhle budeme rozpoznáva» príèinu celého problému, budeme ju môc» pokojne odstráni». A potom zaèneme ná¹ skutoèný sexuálny ¾ivot.