Hranienu du evnu poruchu

Cyklothymia je definovaná ako malá psychiatrická porucha, tie¾ oznaèovaná ako depresívny stav, ktorý zvyèajne nevy¾aduje farmakologickú lieèbu. Cyklothymia je èasto porovnateµná s dystýmiou, av¹ak obe mentálne poruchy sú od seba dos» odli¹né.

Du¹evné poruchyV nasledujúcom èlánku sa zameriame na prezentáciu presne toho, èo je zobrazovaná psychická anomália. Poènúc zaèiatkom je cyklotymia du¹evnou poruchou. ®e ¾ijú prvok, ktorého cieµom je vytvori» bipolárnu poruchu. Jej vyjadrenie je v¾dy dôle¾ité v tretej a tretej fáze bytia èloveka, je zvyèajne obmedzené na zneu¾ívanie alkoholu a ponáhµa sa do veµkej destabilizácie v spoloèenskom ¾ivote.

lieèbaDetekovaná cyklothymia by sa mala okam¾ite lieèi». Ako v¹ak u¾ bolo spomenuté, bude existova» prísne farmakologická lieèba primeraná systému depresie, preto¾e podávané lieky budú èasto úlohou stabilizova» náladu a komplementom bude psychoterapia.

fázyVýskyt cyklotymie je nudná zmena nálady. Je dôle¾ité, aby sme ho strávili v dvoch fázach:

Fázové subdepresji, ktoré investujú do: abulia, problém s rozhodovanie, apatia, strata libida a trvalej únavy a fakty opatrne, poruchy príjmu potravy, nespavos», stály pocit prázdnoty, smútku a negatívne podporou územia, neschopnos» pre¾íva» rados», zanedbávanie nedostatku energie pesimistické znalosti a sociálne stiahnutie.Fáza hypománie - dobrý humor, veselos», eufória, vysoká sebaúcta a sebavedomie, zvý¹ená sexuálna tú¾ba, psychomotorická agitácia a obmedzená potreba spánku, naháòanie my¹lienok, spomaµovanie, zní¾ená schopnos» myslie» racionálne, problémy s koncentráciou, agresiou a nepriateµstvom, zmyslom pre moc a nad¹enie, riskantné správanie, bludy.

Toto ochorenie sa stále objavuje u µudí, ktorí majú bipolárnu poruchu. Hra má túto my¹lienku a také faktory, ako je ¹iroký stupeò kortizolu, nízke hladiny serotonínu, ako aj stresové situácie. Veµmi nároènú úlohu zohráva aj výchova a prostredie, v ktorom potenciálne chorí µudia pracujú.