Gynekologia 24

Gynekológia ide celú cestu. Stále existuje viac moderných spôsobov, ako hµada» µudské telo. Èoraz menej invazívne a e¹te presnej¹ie. Veµkým problémom medzi pohlavne stykovými ¾enami je rakovina krèka maternice, ktorá je samozrejme úplne vylieèiteµná v skorých ¹tádiách jej detekcie.

Ak v¹ak spozorujete ru¹ivé príznaky, ktoré mô¾u by» výsledkom takéhoto ochorenia, okam¾ite sa zaregistrujte u ¹pecialistu na kolposkop, aby ste vylúèili túto chorobu. V dôsledku nedostatku záva¾nosti symptómov je pravdepodobné, ¾e dochádza k odstráneniu maternice.

Takéto vy¹etrenie sa získa kolposkopom. Toto nie je niè iné ako mikroskop so zrkadlom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny so zdravým èinidlom na kontrolu reakcie vo vagíne. Tento mikroskop dosahuje trojdimenzionálny efekt a tie¾ robí opis a¾ desa»násobne, tak¾e gynekológ bude schopný správne preskúma» vaginálnu a krènú stenu, aby starostlivo posúdil, èi sa vyskytli nejaké zmeny. Èlovek by mal ma», ¾e by sa mal pripravi» na hµadanie. Gynekológ Vám pravdepodobne poradí, ako sa chráni» pred testom. V prvom rade by sme mali by» prepustení zo sexuálneho kontaktu aj z gynekologických skúseností tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením.

®ena navrhujúca kolposkop zvyèajne pracuje na ¹peciálnom gynekologickom kresle. Takéto vy¹etrenie zvyèajne trvá niekoµko a¾ niekoµko minút. Ak sú výsledky ru¹ivé, potom sa gynekológ mô¾e rozhodnú» urobi» hysterektómiu, potom sa budete musie» na chvíµu vzdiali» od ka¾dej sexuálnej aktivity, preto¾e bude silné cíti» veµmi »a¾ké nepohodlie. Ergonomické parametre sú tie¾ dôle¾ité pre úspech tohto zariadenia, preto¾e je to teda pracovné zariadenie.