Gastronomicke centrum v czestochowej

Stravovacie programy majú na pláne rôzne stravovacie zariadenia, ako sú kaviarne, re¹taurácie, pizzerie, krèmy, hotely, hotelové re¹taurácie a bary.Sú ideálne pre servis malých priestorov, ako aj veµkých celo¹tátnych predajných sietí. Tieto nástroje sú veµmi univerzálne, usporiadané v segmentoch, ktoré sú prispôsobené èinnostiam na znaènom mno¾stve zákazníckych servisných staníc.

Prostero

Stravovacie programy výrazne zlep¹ujú riadenie a prácu na v¹etkých mana¾érskych pozíciách, ako aj medzi poskytovateµmi slu¾ieb. Súhrnne sa pýtajú pozíciu bytu nad ka¾dou jeho úrovòou a polohou. Vïaka týmto my¹lienkam sa pohodlie hos»ujúceho servisu urèite nazhroma¾dí, a tým aj ich pobyt vo vlastnom dome. Moduly, ktoré sa dostávajú do softvéru, výrazne zvy¹ujú efektívnos» práce kuchynského personálu a slu¾ieb, vïaka aktuálnemu termínu na realizáciu objednávok je podstatne krat¹í ako v priestoroch, ktoré nepou¾ívajú stravovacie systémy. Výrazne sa zlep¹uje analýza záujmov a preferencií náv¹tevníkov na¹ich priestorov a uµahèí plánovanie zaujímavého menu.Cateringové programy vhodne pracujú s ïalekosiahlymi IT rie¹eniami, èo zlep¹uje fungovanie ka¾dého servisného prvku. Nepotrebujú ¹peciálny softvér ani ¹pièkové elektronické zariadenia. Ich ¾elania sú prakticky zanedbateµné, vïaka èomu je ich èinnos» prípustná v stredne bohatých priestoroch. Samozrejme, ¾e pou¾itie profesionálneho vybavenia, ako je napríklad sie» kuchynských monitorov - zobrazovanie objednávok, do znaènej miery minimalizuje èas servisu a poèítania na objednaný pokrm. To vedie k väè¹iemu obratu hostí medzi spoloènými tabuµkami av dôsledku toho sa výrazne zlep¹í zisk priestorov.Ka¾dá cateringová spoloènos» by mala ma» program na zlep¹enie prevádzky priestorov. Nie len kvôli finanènej pomoci, ale aj kvôli minimalizácii povinností èloveka, èo je naozaj príli¹ veµa. My¹lienky tohto typu boli spomenuté predtým, nie sú drahé a nevy¾adujú ¹pecializované vybavenie, v klube s dne¹ným, mô¾u ma» dokonca nízkorozpoètové priestory.