Fyzicka osoba ako pit 2016

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar fyzickými osobami, je povinný zaznamena» obrat pomocou registraènej pokladnice. Toto rie¹enie umo¾òuje správne vyrovnanie s daòovými úradmi. Z toho vyplýva, ¾e zákon je tie¾ jasný.

A èo úspech zlomenej registraènej pokladne?

O takýchto veciach sa usporiadajte v takzvanej rezervnej hotovosti. Jeho riadenie nie je zákonnou po¾iadavkou, je to v ka¾dom investorovi problém premý¹µa» o takomto prepustení vèas. V ideálnom prípade zhroma¾ïuje vzdialene núdzové situácie, ktoré vy¾adujú nále¾ité opravy zariadení. Zákon o DPH jasne stanovuje, ¾e v prípade neschopnosti zaregistrova» obrat prostredníctvom rezervného pokladníka by daòový poplatník mal presta» predáva». Záchranná kancelária mô¾e u¹etri» nepotrebné a nepredvídateµné prestoje na pracovisku. Je potrebné pripomenú», ¾e tú¾ba èerpa» z rezervnej pokladnice by mala by» oznámená daòovému úradu, informova» o poruche nábytku a uplatòova» vedomosti o náhradnom zariadení.

Bohu¾iaµ, ako to bolo teraz veµmi pridané, nedostatok registraènej pokladne, v tejto rezervnej sume zhroma¾ïuje s nutnos»ou preru¹i» predaj. Je to dlhá doba od dokonèenia predaja nemo¾no urobi», a také pohyby sú nezákonné a mô¾u by» vytvorené s dôsledkami vo forme veµkých finanèných zá»a¾í. Bez premý¹µania o kvalite, v ktorej pou¾ívateµ po¾iada o správny príjem.

Je potrebné oznámi» nefunkènos» servisu opravovne a po¹tových fi¹kálnych tlaèiarní, ako aj daòových úradov o tichu v zaznamenávaní obratu za obdobie opravy pomôcky a pravdepodobne zákazníkov o diere pri predaji.

Iba v úspechu on-line aukènej podnikateµ nemusí preru¹ova» svoju úlohu, ale musí splni» niekoµko podmienok - ako boli zaznamenané musí by» uvedené presne produkt, pre ktoré bola prijatá platba; platba sa musí uskutoèni» elektronicky alebo po¹tou. V takejto situácii bude predávajúci - daòovník oprávnený vlo¾i» faktúru s DPH.