Finaneneho planu spoloenosti

Program Symfonia je balík, ktorý podporuje riadenie v nestabilných a malých spoloènostiach. Je to dôle¾itý poµský integrovaný balík, ktorý bol vytvorený ¹peciálne pre prostredie WindowsTM. Softvér sa podieµa na riadení znaèky vo svojej stálej praxi ako záznam a servis ekonomických udalostí.

Modul Financie a úètovníctvo podporuje najdôle¾itej¹ie úètovné operácie (evidencia dokumentov, súvahy, vyrovnania. Modul finanènej analýzy ho pova¾uje za úlohu podporova» prácu finanèného a ekonomického oddelenia spoloènosti.Aplikácia fixných aktív pomáha vo veµkej miere vies» evidenciu a inventarizáciu fixných aktív, ako aj spravodlivých a psychických hodnôt. Modul HR a miezd sa pou¾íva na platenie a zamestnanecké údaje. Vïaka nim je µahké vypoèíta» mzdy, vies» evidenciu pracovného èasu atï. Pracuje v osadách s USA a ZUS. Mzdový modul na druhej strane obsahuje rôzne metódy odmeòovania - vytvára mzdy a správy. Vytlaèí a potvrdí prevody.Aplikácia Handel pomáha v my¹lienkach predaja a riadenia zásob (evidencie zásob. Vïaka tomu je tu mo¾nos» vystavovania skladových dokladov, predaja, nákupu a pod. Je to dôle¾ité pre spoloènosti, ktoré sú na viacerých poboèkách a sú v súèinnosti s tlaèiaròami a pokladòami. Fakturaèný modul sa vykonáva v nákupných a predajných priestoroch. Umo¾òuje vydávanie dokladov o predaji (faktúry, úèty. Pracuje s fi¹kálnymi tlaèiaròami.Modul pre malé úètovníctvo bol pripravený pre spoloènosti, ktoré zjednodu¹ujú úètovníctvo. Chráni pri registrácii a vybavovaní zúètovania so ZUS (spolupracuje s plánom platiteµa. Vïaka nemu mô¾e vysporiada» úèty s úradmi a zamestnancami. Výrazne uµahèuje analýzy ziskovosti.