Fi kalna pokladnica

V 19. storoèí na¹iel fi¹kálnu pokladnicu Jamesa Jacoba Rittyho na kontrolu zamestnancov jeho krèiem. Vlastnil niekoµko priestorov v Daytone (dokonca tam boli aj slávni miestni mafiani, predsa to bol problém pre individuálny príbeh. Bol aktívnym pánom a nemal rád, keï bol pou¾itý. Kto nás má rád? V kon¹tantnom èase ho osvetlila ¾iarovka a vstúpil do plánu postavi» ïal¹ie zariadenie.

Tento nástroj spôsobil revolúciu v obchode, hoci prvé kópie neboli podobné elektronickým registraèným pokladniam - boli zobrazené z hodín a zo zásuvky a poèas transakcie bol poèu» vynikajúci zvuk. Vynálezca, po patentovaní zariadenia, zalo¾il malú továreò so svojím priateµom, ktorý sa preslávil celým svetom. Aj keï dnes len málo µudí spája meno Rittyho, v knihách aj na internetových stenách urèených pre fi¹kálne tlaèiarne mo¾no µahko nájs».Veµká alebo malá fi¹kálna suma? Voµba chce od va¹ich potrieb!Súèasné fi¹kálne registraèné pokladne poèítame s:- registraèné pokladnice ECR (elektronické registraèné pokladne - nevratné, s ni¾¹ou RAM, bez mo¾nosti roz¹írenia. Obmedzená pamä» RAM znamená, ¾e po niekoµkých rokoch zariadenie pripú¹»a komunikáciu, aj keï menej èasto, bude trva» dlh¹ie.- pokladnièné pokladne - tzv Poèítaèové pokladnice - s rozsiahlej¹ou RAM, s mo¾nos»ou výmeny prvkov a zvy¹ujúcim sa obsahom.Medzi pokladnicami ECR mô¾eme rozli¹ova»:- prenosné registraèné pokladnice - bezpeèné a µahké fi¹kálne sumy elzab mini e vhodné pre malých podnikateµov aj v slu¾bách vonkaj¹ích podujatí- pokladne s jedným sedadlom - bohaté na miesta a obchody vïaka malej veµkosti, s mo¾nos»ou pripojenia váh a èítaèiek kódov k poèítaèu, viac sa zhroma¾ïuje pri podomovom predaji- registraèné pokladnice systému - vhodné pre väè¹ie obchody, ktoré sú schopné vyhovie» novým platobným terminálom, registraèným pokladniam a úlo¾ným systémom. Majú veµa zaujímavých funkcií, ako je platba za úèty a predaj top-up pre mobilné telefóny.