Emisie prachu

V podniku, v ktorom sa vytvárajú prach, kvapaliny, plyny alebo len horµavé výpary a neexistujú ¾iadne oznaèené zóny, ktoré by mohli by» potenciálne výbu¹né, by sa mal bezodkladne vypracova» komplexný dokument nazvaný vyhodnotenie rizika výbuchu.Treba pripomenú», ¾e povinnos»ou zamestnávateµa je vytvori» zóny nebezpeèenstva výbuchu.

Príli¹ná zmena odseku § 37. 1. Nariadenie ministra vnútra a Rady zo 7. júna 2010 o po¾iarnej ochrane budov, iných stavebných objektov a plôch (Dz.U.10.109.719, a to ako v budovách, priµahlých oblastiach, kde sa vyrábajú, uskladòujú, uskladòujú alebo ak zmesi vytvárajú výbuch horµavých materiálov, sa vykoná posúdenie rizika výbuchu.Pri tomto hodnotení je absolútne nevyhnutné uvies» izby, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. V miestnostiach a vo vonkaj¹ích priestoroch musia by» oznaèené vhodné výbu¹né zóny. Je potrebné vypracova» grafickú dokumentáciu obsahujúcu klasifikáciu a faktory, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch.

Hodnotenie nebezpeèenstva výbuchu by malo by» navrhnuté v súlade s platnými európskymi normami, okrem iného medzi nimi:• PN-EN 1127-1: 2011 "Výbu¹né atmosféry. Prevencia rýchleho a obrany proti výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikácia priestoru - Výbu¹né prostredie s plynom.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né atmosféry.Klasifikácia priestoru. Atmosféra obsahujúca horµavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 "Plynovodné siete. Stanovisko výbu¹ných zón a výber.• PN-EN 6079-10-14 "Výbu¹né atmosféry - Projektovanie, výber a montá¾ elektrických in¹talácií"• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu týkajúce sa klasifikácie plynov a pár - Skú¹obné metódy a tabuµkové mo¾nosti"• PN-EN 50272-3: 2007 "Po¾iadavky na zabezpeèenie a in¹taláciu sekundárnych batérií.,