Elezobetonova hala

Výrobné haly a sklady sú byty, ktoré v¾dy potrebujú primerané osvetlenie. Preberá zásadný význam pre produktivitu a bezpeènos» práce. A je dôle¾ité investova» do podobných svietidiel.

®iarivkové svietidlá sú niektoré z prvkov, ktoré z nich robia dokonalé rie¹enie pre iné typy priemyselných zariadení. Nadpriemerne sú zdrojom silného, prirodzeného svetla, ktoré zlep¹uje prácu. Súèasne je »a¾ba z takého svetla z ekonomických dôvodov dos» presná. Poskytnutie správnej dávky svetla v rýchlych halách priná¹a znaèné náklady, a preto úspory v súèasnom aspekte mô¾u by» významným miestom pre rozpoèet spoloènosti.

Skutoènos», ¾e na rozdiel od be¾ných ¾iaroviek nevytvára teplo, je to obzvlá¹» drahá vlastnos», ktorá platí pre ¾iarivkové svietidlá. Je to posledný, najmä v úspechu miestností, kde je mnoho zdrojov sveta. V tejto forme mô¾e pou¾itie fluorescenèných svietidiel predov¹etkým umo¾òova» zmrazenie urèitej teploty v zariadení. Je to výnimoèné, napríklad v interiéroch, kde procesy vytvárajúce veµké mno¾stvo tepla prebiehajú.

®iarivkové svietidlá sú tie¾ veµmi odolné voèi starým ¾iarovkám. To znamená, ¾e nebudú potrebova» èasté výmeny. Prekladá sa do najhlb¹ích prevádzkových nákladov a tie¾ vám umo¾òuje zvý¹i» pracovnú úèinnos» celej prevádzky.

Samozrejme, musí by» uvedené, ¾e takéto svietidlá vy¾adujú správnu in¹taláciu a navy¹e údr¾bu. Na druhej strane, vïaka tomuto prístupu mô¾ete dosiahnu» výrazné úspory. Z problému pohµadu podnikateµských zariadení je nielen hospodárnej¹í, ale aj bezpeènej¹í. Preto stojí za to zabera» ïal¹ie náklady na výstavbu.

Tento typ svietidiel mô¾e ¾i» prakticky v¹ade a v mnohých prípadoch je ¹tandardným rie¹ením, ktoré poskytuje dobrú bezpeènos» a zni¾uje prevádzkové náklady.