Ekonomicky rozvoj pouskych uzemi v xii xiii storoei

Podnikatelia, ktorí si vy¾adujú predaj vo svojom regióne, sú povinní si to v¹imnú», tzn. ®e sú povinní ma» k dispozícii pokladnicu. V prípade rôznych znaèiek je suma, z ktorej sa objavuje povinnos» registrova» predaj prostredníctvom daòovej registraènej pokladnice alebo daòovej tlaèiarne, v súèasnosti 20 000 PLN. Na poµskom trhu sú k dispozícii dva typy zariadení, ktoré zaznamenávajú predaj.

Zahàòame sumy a fi¹kálne tlaèiarne. V dôle¾itom ¹tádiu oka mô¾u vyzera» takmer identicky. Predov¹etkým zdieµajú skutoènos», ¾e nákup pokladnice novitus bono je obµúbenej¹ím podnikom, preto¾e nepotrebuje poèítaèové pripojenie. Fiskálna tlaèiareò s pou¾itím ¹peciálneho softvéru pracuje s poèítaèom, musí by» k nemu pripojená, napríklad pomocou konektora USB. Príjem z fiskálnej tlaèiarne sa nelí¹i od pokladne a samozrejme je to doklad o kúpe. V prípade tlaèiarní je rozdelená iba metóda archivovania predaja. Namiesto druhého kotúèa majú tlaèiarne ¹peciálne zabudované pamä»ové karty na zhroma¾ïovanie údajov. Kombináciou fiskálnej tlaèiarne s poèítaèom mô¾ete vyu¾i» mno¾stvo u¾itoèných funkcií, ako je monitorovanie predaja, vytváranie prehµadov, príprava vyhlásení, ako sú výrobky s nízkou rotáciou alebo veµké predajne. Je mo¾né kontrolova» jednotlivých pokladníkov, posúdi» ich výkonnos» alebo integritu a spoµahlivos».Ka¾dý príjem z fi¹kálnej tlaèiarne by mal by» poskytnutý in¹titúciám, daòové identifikaèné èíslo, èíslo príjmu, zoznam èlánkov spolu so sadzbou DPH, predajnou hodnotou, dátumom & nbsp; èíslo pokladníka a jedineèné registraèné èíslo.V posledných mesiacoch sa príjmy samozrejme týkajú v¹etkých va¹ich prijímacích lotérií. Ak ste niekedy dostali dôkaz o kúpe od predajcov, teraz ka¾dý, kto sa zúèastòuje remízy a chce vyhra», dôkladne robí a pí¹e vo va¹om tele príjmy. Sociálna akcia bude urèite ma» zamý¹µaný úèinok a mô¾e by» u¾itoèným zvykom uchováva» príjem.