Easopis comarch erp optima

Program fakturácie vám umo¾òuje rýchle, zlo¾ité a usporiadanie ïal¹ích spôsobov fakturácie dokumentov. Modul Comarch ERP Optima Invoices je nepochopiteµne u¾itoèný pri manipulácii. Vïaka tomu je dôle¾ité vydáva» dokumenty v ka¾dej mene.

Táto aplikácia existuje úplne synchronizovaná s inými prvkami systému Comarch. Mo¾nosti sú aktualizované v krajine celej, èo má za následok jednoduchú úètovnú slu¾bu. So spätnou väzbou na funkènos» (mo¾nosti predaja a nákupu, výmeny dokumentov na internete je tento modul urèite najlep¹ou voµbou na trhu medzi produktmi tohto ¹tandardu.Dodatoèný nástroj, ktorým je Okno urèených predajov, vám umo¾òuje poskytnú» akékoµvek rady a materiály týkajúce sa daného dodávateµa. Toto je mimoriadne výhodné rie¹enie pre úètovníkov. Okrem toho je tento plán funkciou tlaèe. To v¹etko znamená, ¾e objednávka znaène uµahèuje prevádzku spoloènosti alebo kancelárie a vytvára príjemnej¹iu prácu.Program Comarch ERP Optima Invoices je ideálny najmä pre deti a malé podniky, kde úètovné oddelenie nie je be¾né a zamestnanci sú odporúèaní pre milos» a podporu. To je úloha modulu faktúry ako skladu na registráciu a fakturáciu, uµahèuje prácu zamestnancov a obmedzuje mo¾nos» chyby. Program vám umo¾òuje rýchlo vyhotovova» faktúry spolu s ich okam¾itou korekciou a potlaèiteµnos»ou.Fakturácia Comarch Optima ERP faktúry vám umo¾ní: vystavovanie predajných faktúr a nákup, pre ¾eny Fiscalization fyzické podpory pre v¹etky podnikania v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výberu vzorov platby (bankový prevod, náhrada, v hotovosti a ako vzácne s nimi u¾ívateµom definované softvérom a uchovávanie záznamov o slu¾bách a zákazníkov.