Eas skladovania vo vakuovom baleni

Vákuové balenie je nevyhnutné, ak chcete skladova» výrobky dlh¹ie. Priná¹ajú bezpeènos» potravín poèas prepravy a skladovania. Existuje mnoho druhov vákuových baliacich strojov dodaných na trhu. Rozli¹ujeme prvých dvoch mu¾ov tohto jedla.

Stroj na balenie do komôrSú to posledné komorové a lamelové baliace stroje. Obe stavby plánujú svoje vlastné vlastnosti a výhody. Ventrikulárny vákuový baliaci stroj funguje v zmysle nasávania vzduchu zvnútra zariadenia. Balené výrobky sú plne vyjadrené v centrálnej komore. To umo¾òuje opakovateµnos» procesu a je povinnos»ou pre veµké mno¾stvo baleného tovaru a tento typ zariadenia nájde pou¾itie vo veµkých podnikoch. Koneèným modelom baliaceho stroja sú u¾itoèné vrecia hladkých fólií vo veµkom sortimente a pomerne lacné.

Baliaci strojNovým kon¹trukèným rie¹ením je pásový balík. Tu balený tovar, idem mimo baliaceho stroja. Do miestnosti sa vlo¾í len ¹pièka plastového vrecka. Celý proces je preto pomal¹í ako v prípade baliaceho stroja a musí dohliada» na zamestnanca. Pre posledný typ zariadení sú vyhµadávané drah¹ie ta¹ky. A výhodou tohto typu komorového baliaceho stroja je mo¾nos» balenia výrobku s ne¹tandardnými rozmermi, ktoré by sa nezapadali do komory. Táto skupina jedál ponúka mnoho výrobcov.

Tepre vákuový baliaci strojTepro vákuový baliaci stroj sa vyznaèuje pou¾ívaním u¹µachtilých tém a premyslenou kon¹trukciou zalo¾enou na 50 rokoch skúseností spoloènosti. Tepro ponúka ¹iroký sortiment baliacich strojov. K dispozícii sú tie¾ jednoduché nástroje pre domáce pou¾itie, ako aj veµmi prispôsobiteµné zariadenia na stravovanie. Cenový rozsah vakuových baliacich strojov sa zvy¹uje od niekoµkých stoviek zlotých a¾ po niekoµko tisíc zlotých.

Najdôle¾itej¹ie èasti baliacich strojovPohyby, ktoré stojí za to venova» pozornos» pri výbere baliaceho stroja, zahàòajú:- úèinnos» èerpadla, ktorá sa priamo ukladá na výkon zariadenia.- veµkos» komory alebo då¾ka tesniacej tyèe- veµkos» a tvary, ktoré vám umo¾nia prispôsobi» nástroj svojmu domovu.- cena vreciek pre konkrétny typ vákuového baliaceho stroja.- na väè¹ích zariadeniach skontrolujte, èi je pripevnený vozík, ktorý uµahèuje pohyb.