Dotknite sa obrazovky eistenia

GASTRO POS je program, ktorý umo¾òuje okam¾itý a intuitívny predaj, vytvorený v malom pohybe cez dotykovú obrazovku. Ako roz¹írený spôsob gastronomickej prevádzky má veµké uznanie popredných re¹tauraèných kuchárov. Jeho intuitívna slu¾ba sa podieµa na umení èa¹níkov a tá uµahèuje tréning nových µudí.

Vïaka veµmi populárnemu, intuitívnemu ovládaniu nepotrebuje krásny a dlhotrvajúci tréning a extrémne primitívna forma pou¾ívania dotykovej obrazovky, ktorá je spojená so ¹irokou ¹kálou funkcií, urobí veµa nielen v jednom, ale aj v stravovacom zariadení.

Waist TrainerWaist Trainer - Okamžitá pásová vosa a modelovaná silueta!

Individuálny výber funkciíVïaka mnohým funkciám a modulom je GASTRO POS flexibilným systémom, ktorý dosiahneme na trhu. Vo vz»ahu k profilu priestorov alebo k rovnakému baru, krème alebo dokonca re¹taurácii si mô¾ete prispôsobi» a prispôsobi» mo¾nosti, ktoré budú pre va¹e potreby najviac potrebné.

bezpeènos»Prihlásenie k zamestnancom do programu zadaním jedineèného kódu, odtlaèku prsta alebo pomocou magnetickej karty umo¾òuje plné sledovanie èasu a úspechu, ktorý vytvára. Vo vz»ahu k miestu si mô¾ete nastavi» pohµad na mo¾nosti tak, aby bol prispôsobený právam danej jednotky, napr. Èa¹ník vidí iba predaj, mana¾ér vidí predaj a vystavuje faktúry, zamestnávateµ má prístup ku v¹etkým mo¾nostiam. GASTRO POS umo¾òuje minimalizova» domáce straty a zvý¹i» zisky. Pos gastro program tie¾ uµahèuje úètovanie slu¾ieb v gastronómii.

Výhody programu:

dotyková obrazovka s niekoµkými kliknutiami;prispôsobenie obrazovky potrebám;kontrola faktúr a objednávok;priehµadne navrhnutá sie»ovina;obrazová prezentácia miestnosti;èa¹níkovu dohodu v¾dy;úspora pracovného èasu;¾iadne problémy s úpravou riadu;súlad s kuchyòou;kontrola objednávok a úètov;flexibilná tvorba cien;kontrola zavedených zliav;spolupráca s hotelovými systémami a príslu¹enstvom pre ¹peciálne úlohy.