Chopper first austria 5112 2

Kapusta patrí k nápojom najznámej¹ej zeleniny. Má mno¾stvo zdravých a imunizujúcich hodnôt, ako sú vitamíny typu B, vitamín C, A, E, K. Rovnako ako vápnik, draslík, horèík, kyselina listová. Tak¾e stojí za to, ¾e budete ma» zariadenie na rozkrájanie kapusty, ktoré uµahèí prípravu jedál. Krájaè na kapustu kúpi malým spôsobom, aby nakrájala kapustu, ktorá bude pou¾itá na výrobu rôznych druhov ¹alátov a ¹alátov, rovnako ako teplé jedlá.

Kapustová rezaèka je nevyhnutná pri výrobe znaènej sumy kapusty na okyslenie. Oloupaná a nakrájaná kapusta je vycvièená v správnej nádobe, napríklad sud. Jednotlivé èasti sú vrstvené mletou mrkvou, posypané soµou a vavrínovými listami a koreòmi. Takto usporiadaná kapusta, zaistená a naplnená vpredu, je fermentovaná a okyslená. Po okyslení je hlavnou zlo¾kou bigosu, kapustových polievok a ¹alátov. Szatkownica funguje skvele v kongregaènom obchode, v re¹tauráciách alebo ako vreckové vybavenie v domácnosti, kde ka¾dý deò máme mo¾nos» nakrája» správne mno¾stvo kapusty na okam¾itú spotrebu. Zelná je zelenina, ktorá pracuje na mnohých ochoreniach. Je pravdepodobne pravdepodobné, ¾e zabraòuje chudokrvnosti, zvy¹uje celkovú imunitu organizmu, lieèi choroby kåbov, zabraòuje opuchu. Okrem toho poskytuje dobré vlasy, nechty a poko¾ku. Nedávny výskum ukazuje, ¾e kapusta má schopnos» zabráni» rozvoju rakoviny reprodukèných orgánov, a to aj u ¾ien a u µudí. Zelná ¹»ava má ¹peciálne vlastnosti, ktoré nielen posilòujú telo, ale tie¾ zlep¹ujú chu» do jedla. Treba v¹ak pripusti», ¾e nie v¹etci mô¾u jes» túto zeleninu. Tie¾ nemô¾u robi» úlohy, ktoré sa zaoberajú chorobami, ktoré netolerujú tvrdé jedlá. & nbsp; Pre veµkú èas» obyvateµstva mô¾e rezaèka kapusty motivova» vás, aby ste sa oboznámili so zelou, aby ste získali kompletnej¹iu energiu do domácej ponuky. Toµko, ¾e existuje nízkokalorický materiál.