Certifikat ssl

Základné predpoklady Európskeho spoloèenstva

Presná odpoveï na test "èo je CE certifikát?" je spojená s rie¹ením základných predpokladov, ¾e je to Európska únia. Ukazuje sa, ¾e obsah jej prejavu je tri zásady: voµný pohyb tovaru, hlavy a kapitálu. Na vytvorenie uvedených zásad sa èlenské ¹táty EÚ rozhodli odstráni» v¹etky preká¾ky obchodu v rámci Spoloèenstva a dohodli sa aj na spoloènej politike voèi partnerom z krajín mimo EÚ. Vïaka tomu sa na trhu Spoloèenstva vytvorila oblas» výmeny, podobná tej, ktorá má zmysel v miere jednej krajiny. Dostali ste spoloènos» jednotného európskeho trhu alebo spoloèného trhu.

Spoloèný miestny trh a zavedenie materiálov na nákup

Jednou z najdôle¾itej¹ích »a¾kostí spojených s obchodom medzi krajinami sú vnútro¹tátne po¾iadavky týkajúce sa formy a bezpeènosti výrobkov. V celej krajine existovali nové vzory a mno¾stvá, ktoré sa medzi jednotlivými krajinami výrazne lí¹ili. Výrobca, ktorý potreboval preda» svoje vlastné výrobky v nasledujúcich krajinách, musel v¾dy splni» osobné po¾iadavky. V èase odstránenia »a¾kostí v obchode bolo potrebné tieto rozdiely zru¹i». Normy týkajúce sa vrátenia výrobkov sa nedali zru¹i». Preto bolo dobrým rie¹ením zjednotenie pravidiel v oblasti celej komunity, vïaka ktorému obchodná výmena podliehala týmto individuálnym po¾iadavkám.

V poèiatoènej fáze sa usiloval o reguláciu predpisov EÚ v súvislosti s kvalitou materiálov a tovaru. Poradenstvo týkajúce sa vysokého stupòa zlo¾itosti a èasovo nároèných procesov bolo zru¹ené.

Rie¹ením by bolo vytvori» zjednodu¹ený prístup k technickej harmonizácii. Boli stanovené základné bezpeènostné po¾iadavky pre urèité skupiny výrobkov, ktoré musia by» splnené predtým, ako sa výrobok alebo výrobok presunie na skutoèný európsky trh.

Podniky mimo EÚ, aký chcú zavies» tento produkt do spoloèenstva o pohybe na trhu, napr. Turecko musí urobi», aby som ich výrobok spåòa pravidlá a normy EÚ na kvalitu. Ukazujú táto skutoènos» spoèíva v ich zodpovednosti.

Boli vytvorené harmonizované normy, vïaka ktorým podnikatelia vedia, aké základné po¾iadavky by sa mali splni». Nie je v¹ak povinnos»ou pou¾íva» tieto hodnoty. Podnikateµ, ktorý vo svojom vlastnom rie¹ení doká¾e, ¾e jeho výrobok je tvarovaný tak, aby sa pohyboval v rámci predaja v Spoloèenstve.

Ce certifikát - vyhlásenie výrobcu

Oznaèenie Ce nie je niè zvlá¹tne, ale vyhlásenie výrobcu, ¾e výrobok spåòa prísne po¾iadavky na informácie, ktoré prevádzkuje.Je to symbol vyhlásenia výrobcu alebo jeho splnomocnený zástupca. Potvrdzuje, ¾e výrobok bol vytvorený v súlade s hlavnými po¾iadavkami obsiahnutými v smerniciach ¹pecifických pre daný produkt. Mô¾e by» prítomný vo forme jediných alebo trochu odli¹ných smerníc.

Právo Spoloèenstva stanovuje predpoklad zhody a uspokojenie minimálnych po¾iadaviek spojených s bezpeènos»ou výrobku oznaèenom znaèkou CE.

Certifikát CE sa zriaïuje na výhradnú zodpovednos» výrobcu alebo splnomocneného zástupcu. Z toho vyplýva ten istý fakt, ak sa preuká¾e, ¾e výrobok spåòa základné po¾iadavky smernice. S cieµom skontrolova» túto skutoènos» sa vykoná postup posudzovania zhody a po správnom overení sa vydá vyhlásenie o zhode. Postupy posudzovania zhody mô¾u existova» originálne v závislosti od rizík spojených s pou¾ívaním urèitého tovaru. Èím dôle¾itej¹ie je riziko pou¾ívania diela a ïaleko, je to komplikované, výrobca alebo splnomocnený zástupca musí robi». V osobitných prípadoch je u¾itoèné uplatni» po¾iadavky dokonca desiatich noriem Spoloèenstva.