Brzdovy prach

Platba ceny je stále najdôle¾itej¹ím prvkom ka¾dej transakcie - tak pre predávajúceho, kedy aj pre kupujúceho. Základná, vïaka svojej vynaliezavosti, dostáva po¾adovanú odmenu a druhá strháva na trh a vypadne z priestorov, má novú, jednoduchú alebo dobrú vec. Ale predávajúci, okrem vhodného zobrazenia tovaru, musí premý¹µa» viac o technickom aspekte celého podniku a to teraz závisí od konkrétneho prípadu a ¹pecifikácií obchodu.

V mieste, kde je nabíjacia stanica mobilná, nie je pridelená celému priestoru, veµká mobilita je skvelým prostriedkom. Fiskálna pokladnica novitus nano e vám dáva mo¾nos» dokonèi» hotovostnú transakciu na akomkoµvek mieste, ktoré sa vám páèi. Jeho zjavnou nevýhodou je mladá veµkos», vïaka ktorému trpí oblas» ¾ivotného prostredia, nie je vá¾na. Pracovná kultúra je ovplyvnená rie¹ením v oblasti dodávky energie - to je zvyèajne batériou, pri kon¹trukcii vstavanej batérie. Jeho úèinnos» a pribli¾ný pracovný èas závisí samozrejme od modelu samotnej pokladnice. Existuje veµmi veµký výber tohto typu zariadení, ka¾dý podnikateµ, ktorý sa chystá upravi» drogu podµa svojich potrieb.

Kedy je tento druh hotovostného rie¹enia u¾itoèný? Áno, v sile vecí. Príkladom mô¾u by» aj letné záhrady v kaviaròach, kde je na svete pravdepodobne nemo¾né priná¹a» tradièné pokladne, alebo takýto poèítaèový systém. Preto pokladne vyrie¹ia aktuálnu polo¾ku a dosiahnu mobilnú a finalizaènú transakciu. Treba tie¾ spomenú», ¾e podobná revolúcia existuje aj z bezhotovostných platieb, kde ka¾dý druh terminálov je samozrejmos»ou pre v¹etko - a to ako ni¾¹ie, ako aj »a¾¹ie -, ktoré má rád obchod.