Biolux mikroskop

Diet Stars

Názov mikroskopu bol vytvorený kombináciou slov starovekého gréckeho o mieste "malý" a "hµadajúci", "sledovanie". Mikroskop sa pou¾íva na pozorovanie malých objektov, èasto neviditeµných voµným okom. Misky sa preto v mnohých iných veciach pou¾ívajú v medicíne, vede a priemysle. Na povrchu histórie boli vynájdené rôzne typy mikroskopov.

Prvým z nich bolo optické zariadenie, ktoré pou¾ívalo len denné svetlo na osvetlenie skúmaných objektov. Tieto zariadenia nezískali neuveriteµnú popularitu, preto¾e zväè¹enie, ktoré bolo mo¾né vykona», bolo maximálne desa»násobné. V sedemnástom storoèí do¹lo k revolúcii v mikroskopickom výskume. Antonie van Leeuwenhoek by urobil dobre na zlep¹enie mikroskopu a potom na zlep¹enie výroby vysokého sortimentu. Ako dôle¾itý mu¾ pod mikroskopom pozoroval iné bunkové metódy. Vïaka nemu na svete bol obrovský okamih biologického hµadania. Vedci dokázali pozorova» mikroorganizmy a zistili celkom odli¹né veci o svete fauny a flóry. Vynález a popularizácia mikroskopu umo¾nili ïal¹í rozvoj medicíny. Mnoho liekov a vakcín bolo vynájdených. V osemnástom storoèí pozorovaná pod mikroskopom tuberculosis baktérie, ktoré prispeli neskôr vynálezu vakcíny proti tejto chorobe. Mikroskop spôsobil, ¾e sa okrem iného dozvedeli iné veci: mikrobiológia a cytológia. Pod mikroskopom sa prvýkrát pozorovali aj chromozómy, ktoré sa ukázali ako nosièe génov. V tejto sezóne zaèala iná oblas» vedomostí: genetika. Objavenie a analýza génov pomáha genetickým poruchám v súèasnom svete. Nesmieme zabudnú» na právny aspekt - vïaka genetike, identifikácii zloèincov a urèeniu otcovstva. Mikroskop a slú¾il priemyslu: vïaka nemu poskytuje nové kovové zliatiny, ktoré sú významné, hral v silu krajiny a vedných odborov. V dvadsiatom storoèí bol vynájdený elektrónový mikroskop. V poslednom zamestnancovi zariadenia boli najmen¹ie bunkové formy pozorované pomocou elektrónov. Struène povedané, za dne¹ného mikroskopu mo¾no vidie» drobné èastice prírodného sveta. Vïaka tomuto vynálezu bol mo¾ný pokrok v oblasti vedy, priemyslu a medicíny.