Bezpeenostneho systemu a sposobov jeho formovania v miestnom prostredi

Stroj, ktorý je v prevádzke, predstavuje nebezpeèenstvo pre osoby na palube alebo pracovníka, ktorý ich pou¾íva. Medzi poslednými dôvodmi bolo potrebné in¹talova» bezpeènostné komponenty v organizáciách pri zachovaní výrobnej kapacity. Komponenty a bezpeènostné ¹týly vyu¾ívajú najmä priemyselné závody so zahraniènými peniazmi na zabezpeèenie strojov a jednoduchých technologických zariadení, výrobcov strojov a dodávateµov technologických liniek.

Dokument upravujúci toto tajomstvo je v Poµsku: Nariadenie ministra hospodárstva z 30. októbra 2002 v stave minimálnych po¾iadaviek na dôveru a hygienu knihy pri pou¾ívaní strojov zamestnancami pri práci (Vestník zákonov è. 191, bod 1596, v znení neskor¹ích predpisov , Právne predpisy a zákony stanovujú, ¾e stroj by mal by» usporiadaný v ka¾dom jednom núdzovom brzdovom príslu¹enstve, ktoré zabezpeèí odstránenie nebezpeèenstva alebo jeho odstránenie. Výnimkou sú stroje, kde bezpeènostný spínaè nezní¾i riziko, preto¾e na chvíµu nebude ma» nápad, nezabráni hrozbe. Najobµúbenej¹ie prepínaèe sú: spínaèe a elektromagnetické blokovania bezpeènosti v organizáciách a technologických linkách, koncové spínaèe s bezpeènostnou prácou v potravinárskom a farmaceutickom sektore (vysoká ¾ivotnos» a odolnos» voèi »a¾kým pracovným podmienkam, magnetické istièe a kódované spínaèe, no¾né spínaèe. Bezpeènostný spínaè by mal by» in¹talovaný v prístupnej a jednoduchej polohe (v povrchoch ¹achty, t. J. Vo dverách, presne v rozoznateµnom poradí (èervená rukovä» na ¾ltom pozadí, aby sa stroj mohol zastavi» v èo najkrat¹om mo¾nom èase. Zastavenie stroja zastaví nehody, zní¾i následky nehody a zabráni po¹kodeniu stroja, ak je jeho prevádzka nesprávna.