Bezpeenosti na ihriskach

ATEX je právny akt Európskej únie, ktorý upravuje po¾iadavky na bezpeènos» a zdravotnú pomoc, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky urèené na kariéru v blízkosti oblastí s nebezpeèenstvom výbuchu. Najnov¹ie informácie po práci na zjednotení existujúcich noriem ATEX 2014/34 / EÚ zaènú pracova» od 20. apríla 2016. V¹etok výrobok bude musie» by» oznaèený ako:

Diet Duet

1. oznaèenie CE, 2. identifikaèné èíslo jednotky, ktorá vydala osvedèenie, 3. symbol ochrany pred výbuchom, 4. skupina výbu¹nín, 5. kategória zariadenia, 6. typ ochrany pred výbuchom, 7. podskupina výbu¹nín, 8. teplotná trieda.Ka¾dé zariadenie musí by» navrhnuté tak, aby kniha nepredstavovala hrozbu. Vydanie certifikátu od autorizovanej spoloènosti (napr UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pre výskum a certifikácia Sp Z oo Gliwice .., Ktoré sú obmedzené na postupy: 1. ES skú¹ka typu - je chorý na pµaci, aby potvrdil, ¾e ¾iados» spåòa prísne smernice, zabezpeèenie 2. výrobný kvalita - postup pre schválenie systému kvality umo¾ní CE výrobok CE a vyhlásenie o zhode 3. overením výrobku - postup skú¹ok, testovanie ka¾dého vyrobeného tovaru ako nadviaza» spoluprácu s informáciami, zabezpeèenie kvality výrobkov 4. - upevòovacie postup pou¾íva systém kvality vrátane výstupnej kontroly a testovania výrobkov, 5. dohode s mu¾om - postup pre splnenie potrebných skú¹ok a testov ka¾dá kópia boli zhotovené výrobcom, plánova» jedlá so súhlasom zamestnancov uvedených v certifikáte typu a oèakávania opísané v tejto smernici, 6. vnútornej kontroly výroba - pr ocedura príprava technickej dokumentácie zariadenia, musia by» doklady uchováva» 10 rokov od poslednej jednotky 7. prenos technickej dokumentácie oznámenej osobe v prírode skladovania, dokumentácia by mala ma» v¹eobecný opis, dizajn, výkresy, schémy, opisy, zoznam noriem, výsledky skú¹ky, ao výpoèty, vyhlásenie o zhode, 8. overovanie jednotkovej výroby.