Bezpeenos pri praci 9 2005

Viac v devätnástom storoèí, kniha v obrovských továròach priniesla nebezpeèenstvo straty ¾ivota. ¥udia, ktorí boli zbavení priaznivých umelých podmienok a zarábali si hladové mzdy ka¾dý deò, bojovali o akciu tým, ¾e robili jednoduchú prácu, napríklad v píla. 21. storoèie prinieslo významné zmeny v systéme starostlivosti o zamestnancov, ako aj bezpeènos» pri práci.

Je pravda, ¾e existujú spoloènosti, ktoré potom nepova¾ujú za to, aby poskytli správne prostredie, ale urèite to nie sú spoloènosti, ktoré vyu¾ívajú drevo, uhlie alebo stavebné materiály. Prachovanie vzduchu napríklad pomocou prá¹kových farieb mô¾e vies» k výbuchu a kontaktu s ohòom. Preto sa firma ohrozená nebezpeèenstvo tohto druhu pou¾íva» pokroèilé ATEX odsávacie systémy, ktoré zahàòajú fanú¹ikov a filtre, ktoré robia odprá¹enie v súlade so smernicou ATEX. Vo vz»ahu k potrebám danej spoloènosti mô¾u by» pou¾ité filtre pou¾ité raz alebo viackrát. Mechanizmus úèinku sa poèíta na membráne pod vplyvom výbuchu prachu pri kon¹trukcii prasknutia. Dôsledkom tejto lieèby je roztok horµavých plynov do atmosféry, aby sa zabránilo po¹kodeniu filtra, a tie¾ iné nepredvídané nehody. Ïal¹ím prvkom, ktorý mô¾e zabezpeèi» systém odsávania prachu, je spôsob, ako uhasi» iskry alebo uhasi» po¾iar s oxidom uhlièitým. ©truktúra zariadenia atex zahàòa aj ¹achtové zámky na úplné odstránenie prachu nahromadeného vo filtri. Ventily sú protipo¾iarne a pri výbuchu tie¾ neprichádzajú do styku s tlakovým ¹okom. Ka¾dý, kto si vedomý majiteµa spoloènosti, v ktorej vzduch mô¾e lieta» horµavé peµ, by mala investova» do skvelej forme wentyluj±co-filtraèné zariadenie. Takéto zaobchádzanie poskytne zodpovednos» a navy¹e predvídanie. Nakoniec je dobre známe, ¾e nehody sú oveµa viac populárne ako zná¹anie nákladov spojených s bojom s ich dôsledkami.