Alebo eesanie vlasov je zdrave

Moja sestra miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju màtvicu niekoµko dní, hrebeò a písa». Zároveò je správne zapojená, ¾e ak chce, aby celá vec vyzerala nádherne, mô¾e pä»krát vylep¹i» jeden vrkôèik. Má naozaj rád ¹kolské produkcie a konèí s nimi. Jej nová úloha ako princezná Joker bola tie¾ originálna a vy¾adovala perfektný úèes a obleèenie. V poradí èísel, mama zamotala jej pár copánky s luky k nim pripojené. Potom táto rozko¹ná dievèina povedala nie, nie, a nie raz. Budem vyzera» kraj¹ie v interiéri .... a to zaèalo. Po pol hodine riadenia okrem ich modelovania. Pozrela sa ako dôle¾itá princezná. Ale keï sa rozpráva s princeznami, rýchlo si to rozmyslela. Nemusíte by» znepokojení, ¾e na zaèiatku oboznamovania sa s predstavením uplynuli takmer dve hodiny. Neèakane .... úplne zmenil my¹lienku, a vo svojom prejave to znelo niekoµko ïal¹ích, ¾e "nieeee, ja naozaj nechcem, preto¾e si nepamätám princeznú, èo je ïaleko od nej". Vyna¹la nový úèes, usporiadané vlasy vo forme voµnej koky. Na¹»astie, ako sme u¾ povedali, v súèasnosti praktizujeme jej vlasy, posledná bola veµmi rýchla. Jej matka bola na jednej strane pripravená.

Vlasy pre dievèatá