Ako dlho trva priprava in vitro

Tú¾ba zalo¾i» rodinu sa èasto mie¹a nielen s názorom na man¾elstvo, ale aj s my¹lienkou na detský majetok alebo roz¹irovaním rodiny. Bohu¾iaµ, v prípade nehôd z nových príèin je to nemo¾né a mali by ste kona» alebo rozhodnú» o umelej inseminácii.

https://multilanac.eu/sk/

Existuje mnoho dôvodov pre výber párov metód in vitro. Mô¾e to by» napr. Ob¹trukcia vajíèkovodov, problémy s indukciou ovulácie u ¾eny alebo relatívne jednoduché parametre samèích semien. Niekedy, aj napriek mnohým ¹túdiám, sa ukazuje, ¾e odborníci nie sú schopní urèi» príèinu neplodnosti do tej miery, plus ten, ktorý implementuje vhodné metódy jeho fungovania. Keï nové formy oplodnenia zlyhajú, páry sa rozhodnú pokry» najmä umelé alebo iné, ktoré sa odohráva mimo reprodukèného systému ¾eny. Spoèíva v kombinácii, v laboratórnych podmienkach, spermií a vajeèných buniek. Zo súèasného typu rie¹enia ho èasto pou¾ívajú heterosexuálne páry, ktoré napriek mnohým snahám neviedli k dennému oplodneniu. Táto metóda má stále veµa kontroverzií, ale pre mnoho párov, ktoré chcú ma» potomkov, je optimálnym rie¹ením.

Za zmienku stojí aj to, ¾e prijatím tejto metódy by sme mali urèi», èi dostaneme zo spermií ná¹ho partnera alebo spermie darcu. Tento základný variant si èasto zvolí zdravotný stav partnera. Prvý dátum u lekára je kombinovaný so skutoèným lekárskym dotazníkom, obaja partneri sa o òu starajú. Ak bola lieèba vykonaná predtým, mali by ste si so sebou prinies» aj kompletnú zdravotnú dokumentáciu. Lekár zvyèajne vy¹etruje ¾enu vïaka ultrazvuku a navy¹e si objedná niekoµko nových testov. A chcete ma» semeno vy¹etrené, hra sa pou¾íva na vás odkáza» na nového ¹pecialistu, ako je urológ. Ïal¹ia náv¹teva priná¹a zhodnotenie výsledkov predchádzajúcich ¹túdií a výber konkrétnej metódy hnojenia. Èasto sú potrebné aj ïal¹ie testy, ako napríklad virologické testy, ktorým sú podrobení obaja partneri. Potom sa prenesie príprava na oplodnenie, teda hormonálna stimulácia ¾eny. Ïal¹ím krokom je bra» mu¾a spermie a ¾eny vajeèné in¹titúcie. V laboratóriu odborníci kombinujú bunky so spermiami. Vïaka tomu dosahujú embryá, ktoré sa neskôr pomocou vhodného katétra umiestnia do tela ¾eny. Po dvoch tý¾dòoch odpovedzte na otázku.