Aerotech dedutery

Smernica ATEX vytvára bod, aby zabezpeèil voµný pohyb výrobkov, na ktoré sa vz»ahujú ustanovenia tohto textu na námestí Európskej únie. Navy¹e sa sna¾í minimalizova» a èo najlep¹ie eliminova» riziko pou¾itia zariadení alebo ochranných systémov v oblastiach ohrozených výbuchom a ktoré dodávky alebo plány nie sú prispôsobené poslednému.

Smernica stanovuje základné po¾iadavky pre atex v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia vo výbu¹ných oblastiach. Tieto po¾iadavky sa predov¹etkým zhor¹ujú na potenciálne zdroje, ktoré mô¾u zapáli» nástroje v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Súèasne sa zameriava na ochranné organizmy, ktoré zaènú automaticky, keï explodujú. Význam týchto ochranných ¹týlov je v prvom rade èo najskôr zastavi» výbuch alebo obmedzi» výsledky jeho prenosu. Po¾iadavky Atex sa súèasne pripájajú k bezpeènostnému zariadeniu. Prístroj je bezpeèným miestom pre fungovanie zariadení a nezávislých ochranných systémov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti tých zariadení, ktoré sú ohrozené týmto výbuchom. Po¾iadavky Atex sa súèasne starajú o súèasti a komponenty, ktoré nie sú v rozsahu výkonu nezávislých funkcií. Koniec koncov, sú dôle¾ité predov¹etkým preto, ¾e ovplyvòujú bezpeènos» oboch zariadení a obrany.V celej Európskej únii sa zakúpia iba tie materiály, ktoré sú obklopené po¾iadavkami smernice o novom prístupe a ktoré spåòajú v¹etky tieto po¾iadavky.Ustanovenia smernice ATEX sa uplatòujú len na nové výrobky, ktoré sú prvýkrát dodané na nákup. Ide o tie, ktoré sú napísané v krajine Európskej únie, kedy a kedy sa dová¾ajú do Európskej únie.Smernica ATEX obsahuje:- nové výrobky vyrobené v EÚ,- "nové výrobky",- nové alebo pou¾ité výrobky dová¾ané z Európskej únie,- iné výrobky tie¾ "ako nové" oznaèené osobou, ktorá nie je prvým výrobcom.