612p navod na krajanie

Rezanie rovnakých kusov syra alebo barov je pokojné, ale pre skúsených kuchárov. Be¾ný výrobca chleba èasto plánuje s aktuálnou polo¾kou. Jeden kus príde príli¹ tuèný, druhý príli¹ malý ... V¹etci ste pochopili tento problém. Je µahké ho vyrie¹i» na svadbu. Ak chcete urobi» sendvièe ako profesionálny ¹éfkuchár v miestnej kuchyni, musíte nájs» krájaè na studené mäso a syr.

Pri krájaní na krájaèku ho mô¾eme nastavi» tak, aby sme nakrájali plátok ¹unky alebo syra, ktorý je pre nás ideálny. Jednoducho nastavte krájaè. Zvyèajne ¹tandardná stupnica dosahuje a¾ 16 mm. V súèasnej dobe je to cenovo dostupné a jednoducho menej únavné alebo èasovo nároèné v prípade úspechu pri rezaní be¾ného kuchynského no¾a.Na trhu je teraz veµa rôznych druhov krájaèov. To, ¾e sa rozhodneme kupova» takéto vybavenie, by si malo vy¾iada» spätnú väzbu na niekoµkých svojich internetových stránkach. Samozrejme, bezpeènos» je dôle¾itou otázkou. Na to, aby ná¹ krájaè bol stabilný, urèite by mali by» ¹peciálne proti¹mykové no¾ièky. Vïaka nim vytvoríme záruku, ¾e poèas rezania zostane stroj v páse, nebude sa pohybova», èo by spôsobilo riziko uviaznutia alebo väè¹iu ranu. Mal by ma» tie¾ vhodné obaly, aby moje prsty boli v bezpeèí. K dispozícii je tie¾ dôle¾ité tlaèidlo aktivovania a výberu. Pre bezpeènos» je v¾dy potrebné zastavi» zariadenie po dokonèení rezania.Z tohto dôvodu je dôle¾ité, odkiaµ boli vytvorené produkty. Mô¾eme sa stretnú» s ponukou krájaèov, ktorých èepele sú postavené na modeli, v ktorom sme boli nerezové alebo hliníkové. Je tie¾ drahé pretrhnú» zvy¹ok rezaèky, ak existuje plast alebo kov.Krájaèe sa mô¾u lí¹i» aj podµa dodatkov, ktoré k nim pridávajú výrobcovia. Napríklad mô¾e by» pou¾itý ¹peciálny orezávaè no¾ov, prísavky na poèítadlo, nastavenie odchýlky pre pohodlnej¹ie rezanie alebo podnos, na ktorom sú plátky rezané.Za týmto úèelom mô¾eme vyjadri» názor na stav krájaèa. Sú viditeµné v mnohých odtieòoch a vyzerajú, mo¾no si mô¾ete vybra» jeden do bytu na¹ej kuchyne.